Matte C och Matte 3 - Likheter och Skillnader

Under hösten 2011 startades en helt ny gymnasieskola upp i Sverige. Man bytte ut både kurser och betygssystem och eleverna får läsa något förändrade kurser. Här vill vi beskriva likheter och skillnader mellan kurserna Matematik C (gamla gymnasieskolan) och Matematik 3b,c.

Matematik C

Den kurs som de allra flesta har läst som vill bli behöriga på universitet och högskola är kursen Matte C. Här får man lära sig om områden som funktionslära, rationella uttryck, derivata, exponentialfunktioner och potensfunktioner. Det här är en kurs som framförallt har fokus på fördjupning av funktionsläran från Matematik B och där förändringshastigheter och förändringar har stort fokus i det område som kallas för derivata.

Matematik 3

Matematik 3 delas upp i inriktningarna b och c där man läser antingen b eller c beroende på vilket program man läser på. I den här kursen läser man följande områden:

  • Fördjupning av Trigonometri och sambanden för cos, sin och tan.
  • Förståelse för enhetscirkeln och hur denna används
  • Begreppet Derivata och dessa användning
  • Integralkalkyl och hur man beräknar areor med hjälp av integraler.

Skillnader och likheter

Det finns flera likheter mellan dessa bägge kurser. Framförallt är det fokuset på derivata som i princip är detsamma i bägge kurserna. I matte 3 så finns ingenting om geometriska talföljder eller om exponential och potensfunktioner (som ligger i Matte 2). Istället så har man lagt till fördjupning av trigonometrin och området integralkalkyl.

28 Jun 2012